فرصت...

اگر يک تکه ديگراز پای بخورم می ميرم

اگر يک تکه از پای نخورم می ميرم

حالا که قراراست بميرم

بهتره يک تکه بخورم بعد بميرم

هام...ممممم.....

قورت.....بای....

                              شل سيلوراستاين

     اين شعر به ظاهر ساده به نظر من مفهوم عميقی داره...به نظر من اين شعر شعرزندگيه ! زندگی فرصتی که در اختيار همه     هست و بستگی داره به خود ما که چه جوری از لحظه های اون استفاده کنیم و این فرصت کوتاه خواه ناخواه به پایان می رسه چه از اون لذت برده باشیم و چه نبرده باشیم ...

/ 1 نظر / 9 بازدید
رایان

شل سیلور استاین شعرهاش و نوشته هاش باب دندون منه شدیدا نکنه من هم بچم؟ [نیشخند]